دوره جامع پرورش مدیر مالی

مدیریت مالی فعالیتی است که مربوط به برنامه ریزی ، جمع آوری ، کنترل و مدیریت بودجه مورد استفاده در تجارت است.

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی