سمینار

سمینارهای رایگان ACCA هر هفته در روزهای پنجشنبه از ساعت 13 شروع می شود.شما میتوانید برای ثبت نام به اینستاگرام و یا سایت مجموعه مراجعه کنید