پرورش مدیر مالی

پرورش مدیر مالی

4 الی 5 ماه

هزینه کل دوره با تخفیف 15% از تاریخ 25 مهر به مدت یک هفته به مبلغ 4250000 تومان میباشد

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی