پرورش مدیر مالی

دوره جامع پرورش مدیر مالی

160 ساعت

مدیریت مالی فعالیتی است که مربوط به برنامه ریزی ، جمع آوری ، کنترل و مدیریت بودجه مورد استفاده در تجارت است.

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی