چکیده

سوالات مرتبط با سابقه کار در رابطه با آزمون حسابدار رسمی

access_time ۱۴۰۳ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت
remove_red_eye 190 بازدید
سوالات آزمون حسابدار رسمی

سوالات عمومی در رابطه با آزمون حسابدار رسمی 

 
 

پرسش‌های مرتبط با سابقه کار:
1. فردی دارای یک سال سابقه حسابرسی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و2سال سابقه خدمات مالی به صورت تمام وقت با بیمه می باشدآیا می تواند به عنوان واجد شرایط سه سال در آزمون شرکت نماید؟
خیر.چنین فردی اگر سابقه حسابرسی تمام وقت در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی را به سه سال یا جمع ترکیبی سابقه را به 6سال تمام وقت با بیمه بدون تداخل با یکدیگر برساند به عنوان فرد واجد شرایط سه سال در آزمون می تواند شرکت نماید.
 
2. فردی سه سال عضو هیات علمی می باشد آیا می تواند در آزمون حسابدار رسمی شرکت نماید؟
خیر چنین فردی مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون حسابدار رسمی نمی باشد
 
3. فردی که دارای حداقل سه سال سابقه حسابرسی پس از اخذ لیسانس می باشد آیا می تواند در آزمون شرکت نماید؟
بله به شرط آنکه لیسانس او حسابداری یا رشته های مشابه با گذراندن 18 واحد حسابداری ،‌حسابرسی ، مدیریت مالی ، حقوق تجارت و مالیه عمومی باشد و سوابق با دوره خدمت سربازی و سایر سوابق کاری تداخل نداشته باشد .به عنوان واجد شرایط سه سال در آزمون می تواند شرکت می نمایدوپس از قبولی نسبت به تکمیل سابقه کار اقدام نماید.
 
4. فردی دبیر آموزش وپرورش می باشد وبیش از 6 سال سابقه در آموزش و پرورش دارد ودر دروس حسابداری ، حسابرسی ، تدریس می نماید.آیا می تواند در آزمون حسابدار رسمی شرکت نماید؟
دبیران آموزش وپرورش مجاز به شرکت در آزمون انتخاب حسابداررسمی نمی باشند.
 
5. فردی دارای مدرک تحصیلی با ارزش استخدامی در موسسه ای دولتی مشغول به کار مالی می باشد و بیش از 6سال سابقه دارد آیا سابقه او مورد پذیرش می باشد؟
خیر سوابق پس از مدرک تحصیلی با ارزش استخدامی مورد پذیرش قرار نمی گیرند.
 
6. فردی در یکی از ارگانهای دولتی مانند سازمان امور مالیاتی دارای سمت ممیز می باشد چند سال سابقه لازم است که چنین فردی بتواند در آزمون شرکت نماید؟
چنین فردی با داشتن حداقل 6سال سابقه در سازمان امور مالیاتی باسمت ممیز وبالاتر ومرتبط می تواند در آزمون انتخاب حسابدار رسمی شرکت نماید. چنین فردی می تواند در آزمون شرکت نمایدوپس ازقبولی در آزمون می بایست از محل خدمت خود منفک و سه سال سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی را کسب نمایدوبعداز از تکمیل سابقه مورد نیاز ، مقدمات معرفی به جامعه حسابداران رسمی جهت صدور کارت حسابدار رسمی آغاز می گردد
 
7. فردی در یکی از بانکها در سمت متصدی امور بانکی مشغول به کار است و6سال سابقه دارد آیا می تواند در آزمون انتخاب حسابدار رسمی شرکت نماید؟
خیر سمت متصدی امور بانکی جهت شرکت در آزمون مورد تایید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی نمی باشد.
 
8. فردی هم در موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مشغول به کار می باشد هم در سازمانهای دولتی آیا سابقه حسابرسی او مورد پذیرش است؟
خیر سابقه حسابرسی او تمام وقت محسوب نمی گردد وسابقه در سازمان دولتی چنانچه مرتبط با امور مالی و حسابداری باشد وحداقل 6سال پس از اخذ مدرک لیسانس حسابداری یا لیسانس مرتبط با18 واحد مرتبط باشد مجاز به شرکت در آزمون خواهد گردید .وپس از قبولی می بایست از محل کار خود منفک و در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ویا در سازمان حسابرسی حداقل سه سال سابقه حسابرسی کسب نماید.
 
9. فردی 6 سال عضو هیات علمی می باشد آیا می تواند در آزمون حسابدار رسمی شرکت نماید؟
چنین فردی می تواند در آزمون شرکت نمایدوپس ازقبولی در آزمون می بایست سه سال سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی را کسب نمایدوبعداز از تکمیل سابقه مورد نیاز ، مقدمات معرفی به جامعه حسابداران رسمی جهت صدور کارت حسابدار رسمی آغاز می گردد.
 
10. فردی در یکی از ارگانهای دولتی در دیوان محاسبات کشور مشغول به کاردر سمت حسابرسی می باشدوضعیت او پس از بررسی هیات تشخیص چگونه ارزیابی میگردد؟
سابقه حسابرسی چنین فردی مانند حسابرسی داخلی یا سابقه خدمات مالی محسوب میگردد ودر صورتیکه 6سال سابقه داشته باشد وسابقه او پس از مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری یا رشته های مرتبط که 18 واحد مربوط به حسابداری وحسابرسی ومدیریت مالی را گذرانده باشد ،چنین فردی می تواند در آزمون شرکت نماید وپس ازقبولی در آزمون می بایست سه سال سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی را کسب نمایدوبعداز از تکمیل سابقه مورد نیاز ، مقدمات معرفی به جامعه حسابداران رسمی جهت صدور کارت حساب
 
11. فردی سوابق حسابرسی مستقل قبل از سال 81 دارد آیا سابقه حسابرسی او مورد پذیرش هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی قرار میگیرد؟
سوابق حسابرسی ایشان مانند خدمات مالی محسوب می گردد و پس از قبولی لازم است سابقه حسابرسی مورد نیاز را در موسسات عضو