آمادگی آزمون حسابدار رسمی

استاندارد حسابداری ایران(ویژه آزمون)   

60 ساعت

-

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی