پرورش مدیر مالی

مهارت های نرم رفتاری مدیر مالی

4 ساعت

-

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی