پرورش مدیر مالی

آشنایی با علم اقتصاد و موضوعات اقتصادی ایران

10 ساعت

-

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی