پرورش مدیر مالی

آشنایی با بورس

12 ساعت

این دوره برای آشنایی با بازار سهام و انواع مفاهیم رایج در آن کاربرد دارد.

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی