جامع کاربردی قوانین و مقررات مالیاتی

جامع کاربردی قوانین و مقررات مالیاتی

50 ساعت

ثبت نام در این دوره تا تاریخ 10 اردیبهشت به مبلغ 2/900/000 تومان و از ان به بعد تا تاریخ 20 اردیبهشت به مبلغ 3/500/000 تومان و تا تاریخ 3 خرداد به مبلغ 4/500/000 تومان خواهد بود

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی