جامع کاربردی قوانین و مقررات مالیاتی

جامع کاربردی قوانین و مقررات مالیاتی

50 ساعت

یکی از چالشهای اساسی مؤدیان مالیاتی و حسابداران انجام تکالیف مالیاتی و نظارت بر حسن انجام این امور است.یک حسابدار باید نسبت به قوانین مالیاتی تسلط کافی داشته باشد تا بتواند از کارشناس امور مالیاتی تائید دریافت کند...... مدرس :دکتر فاطمه هادلوند / با پارسیان حرفه ای بیاموزید ، حرفه ای عمل کنید

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی