جامع استانداردهای حسابداری ایران

استانداردهای حسابداری ایران

80 ساعت

استانداردهای حسابداری مجموعه ای از اصول، استانداردها و رویه های مشترک است که اساس سیاست های حسابداری مالی و شیوه های حسابداری را تعریف می کند.در واقع توسط این قوانین و مقررات قلمرو فعالیت  حسابداران مشخص می شود‌ و با ارائه شیوه های مشترک و اصول مناسب به حـسابداران کمک می کند تا مسائل جدید دنیای حسابداری را حل کنند

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی