آمادگی آزمون حسابدار رسمی

استانداردهای حسابداری (ویژه آزمون) و حسابداری صنعتی

60 ساعت

-

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی