وبینار رایگان در ارتباط با موقعیت های کار ACCA در خاورمیانه