دکتر حسین عبده تبریزی
دکتر حسین عبده تبریزی

بنیان گذار بانک اقتصاد نوین,نخستین بانک غیر دولتی ایران

دبیر کل سازمان بورس و اوراق بهادار در سال های 1382 الی 1384

مشاور خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران