دکتر عباس شجاعی
دکتر عباس شجاعی

عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره انگلستان(ACCA)

دانش آموخته دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه LSE لندن