a

اینستاگرام

تلگرام

20:00 - 9:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

021-66908673-4

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

اطلاعات مرتبط با جریانهای نقدی واحد تجاری در فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادلهای نقد و نیازهای واحد تجاری در استفاده از جریانهای نقدی مزبور، برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی مفید است. اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده‌کنندگان، مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادلهای نقد و زمانبندی و اطمینان از ایجاد آن است.
صورت جریانهای نقدی همراه با سایر صورتهای مالی، اطلاعاتی فراهم می‌آورد که برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی، ارزیابی تغییرات در خالص داراییهای واحد تجاری، ساختار مالی واحد تجاری (شامل نقدینگی و توان پرداخت بدهیها) و توانایی واحد تجاری در تأثیرگذاری بر مبالغ و زمانبندی جریانهای نقدی به منظور سازگاری با تغییر شرایط و فرصتها را امکان‌پذیر می‌سازد. اطلاعات جریانهای نقدی در ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادلهای نقد مفید است و برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی، ایجاد مدلهای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی واحدهای تجاری مختلف را امکان‌پذیر می‌کند. اطلاعات جریانهای نقدی، همچنین قابلیت مقایسه گزارشگری نتایج عملیات واحدهای تجاری مختلف را بهبود می‌بخشد زیرا، آثار بکارگیری رویه‌های مختلف حسابداری در معاملات و رویدادهای یکسان را حذف می‌کند.
اطلاعات تاریخی جریانهای نقدی، اغلب به عنوان نشانه‌ای از مبلغ، زمانبندی و اطمینان از جریانهای نقدی آتی بکار می‌رود. اطلاعات مزبور همچنین جهت بررسی صحت ارزیابیهای گذشته از جریانهای نقدی آتی و ارزیابی ارتباط بین سودآوری و خالص جریانهای نقدی و اثر تغییر قیمتها مفید است.

(استاندارد حسابداری شماره ۲)

 

  • دوره ی کوتاه مدت تهیه صورت جریان وجوه نقد، نحوه ی تهیه ی این صورت مالی با استفاده از داده های حسابداری را پوشش داده و به صورت کاربردی آموزش میدهد.

 

دوره کوتاه مدت تهیه صورت جریان وجوه نقد
طول دوره12 ساعت
پیش نیازداشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 3 سال سابقه کار
مدرک اعطاییشریک رسمی آموزشی انجمن حسابداران خبره انگلستان ACCA

  • تهیه صورت جریان وجوه نقد، به زبان انگلیسی و مطابق استانداردهای بین المللی نیز، در دروس F7 ، P2 از دوره ی بین المللی ACCA و در دروس F1 و F2 از دوره ی بین المللی CIMA پوشش داده میشود. موسسه مالی بازرگانی پارسیان، با استفاده از متدهای آموزشی برگرفته از این دوره های بین المللی (آموزش با رویکرد کاربردی)، دوره ی کوتاه مدت تهیه صورت جریان وجوه نقد را برگزار می نماید.

 

هم اکنون ثبت نام کنید!

 

– موسسه مالی بازرگانی پارسیان PSBF